Beleidsadvisering

In diverse staf-, management- en directiefuncties heeft Peter veel te maken gehad met het ontwikkelen en implementeren van beleid.

Een overzicht.

Als regiomanager bij Philadelphia Zorg

 • In het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO, als lid van het MT verantwoordelijk voor de strategie en beleid gericht op de transformatie van diensten, werkwijzen en cultuur.
 • Deelnemen aan lokale en landelijke netwerken, gericht op gemeentelijk en regionaal beleid en dienstverlening in het kader van de transitie AWBZ naar de WMO.

Als accountexecutive bij Achmea

 • Ontwikkelen van concepten en producten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen.
 • Op hoog beleidsmatig en bestuurlijk niveau meedenken over en adviseren aan bedrijven over die zaken die te maken hebben met zorg, gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en dus met de continuïteit van de bedrijven.
 • Ontwikkelen van Gezond Ondernemen waar beleid ontwikkeld en uitgevoerd wordt, gericht op een gezonde leefstijl en gezond werken van medewerkers van bedrijven. Hierdoor worden medewerkers duurzaam inzetbaar. Voor de medewerkers levert dit gezondheidswinst op en de werkgever krijgt er continuïteit en een hogere productie voor terug.

Als algemeen manager ZVN/regiodirecteur Argonaut

 • In het centrale managementteam medeverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de besturing van de organisatie.
 • Opstellen en uitvoeren van een regionaal beleid gericht op een sluitende aanpak voor arbeidsbemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Advisering aan gemeenten over het verstrekkingenbeleid aan mensen met een handicap.
 • Adviseren van gemeenten over hun re-integratiebeleid.

Als directeur van het POG.

 • Intensief bestuurlijk overleg met de provinciale en gemeentelijke overheden over (continuering van) subsidiegelden. Onderhandelen en lange termijnstrategie waren van belang.
 • Nauw betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk beleid op het terrein van integratie, zorg en dienstverlening voor mensen met een handicap.
 • Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en advisering aan overheden, semi-overheden, non-profit organisaties en commerciële organisaties aangaande beleid voor mensen met een lichamelijke handicap. Dit zowel op bestuurlijk als operationeel gebied.
 • Ontwikkelen van gemeentelijk gehandicaptenbeleid gericht op de decentralisatie van een aantal landelijke wetten en regelingen naar de WVG, later de WMO.
 • Als representant van de belangenorganisaties deel uitgemaakt van het bestuur van de Provinciale Raad Volksgezondheid (later PRVMD). Zowel inhoudelijk alsook procedureel verantwoordelijk voor de provinciale planning van AWBZ voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Dit in opdracht van de Provincie en VWS.
 • Voorzitter van het Provinciaal Overleg Woonvormen en Provinciaal Overleg Activiteitencentra; een samenwerkingsverband waarin alle directeuren van de betreffende stichtingen/instellingen vertegenwoordigd waren.
 • Adviserend lid Provinciaal Welzijnsberaad voor Ouderen.
 • Actief binnen overlegorganen landelijke overheid, waaronder lid Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid, lid Centraal Coördinatiepunt Toegankelijkheid, lid namens VWS van de Taskforce European Concept for accessibility, frequent deelnemer aan overleg met staatssecretaris.

Als sportbestuurder.

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenbeleidsvisie van de plaatselijke Basketballvereniging.
 • Als Rayonafgevaardigde binnen de NBB het regionaal beleid vaststellen en de uitvoering daarvan controleren.
 • Als actief lid van de AV van de NBB mede het beleid inzake de reorganisatie vastgesteld en toegezien op de uitvoering daarvan.
 • Meerdere jaren is Peter Rayonvoorzitter KNGU Midden- en West-Brabant geweest en had hij q.q. zitting in de Bondsraad en was hij afgevaardigde naar bondsvergaderingen.

Op basis van deze ervaring biedt Peter de volgende DIENSTEN aan op dit terrein.