Zorg

Peter heeft brede ervaring in de zorg opgedaan.

Als Regiomanager Philadelphia.
Peter was daar als lid van het MT onder andere verantwoordelijk voor het volgende.

 • Bedrijfsvoering, het dienstenteam, optimaliseren uniforme standaarden en de afdeling planning
 • Inrichten van de afdeling administratie; zowel qua toedeling van taken als het toewijzen van gebiedsmanagers en de afstemming met het directiesecretariaat.
 • Implementeren van een nieuw planproces en het bemensen van de afdeling planning.
 • Direct leidinggeven aan de HR-consulenten.
 • Begeleiden van de verhuizing van Nunspeet naar Amersfoort.
 • Deelnemen aan het project Accezz met als doel het stroomlijnen van processen en kosteneffectief werken.
 • Het terugdringen van de kosten van vervoer. Als zodanig lid van een clusteroverstijgende werkgroep.
 • Aansturen van 16 gebiedsmanagers.
 • Deelnemen aan lokale en landelijke netwerken gericht op het dienstenaanbod in het kader van de transitie AWBZ naar WMO.

Als directeur van ZVN-Advies/Argonaut.
Peter was hier als directeur verantwoordelijk voor het volgende.

 • Leidinggeven aan psychologen die zich richtten op het begeleiden van werknemers die uit het arbeidsproces waren gevallen of dreigden uit te vallen. De behandeling was gericht op voorkomen van uitval en een zo snel mogelijke terugkeer in het arbeidsproces als cliënten al waren uitgevallen.
 • Leidinggeven aan een sociaal-medisch team van artsen en ergonomisch adviseurs dat verantwoordelijk was voor indicatiestelling voor intramurale en extramurale voorzieningen en hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en/of woningaanpassingen.

Als account executive bij Achmea.
Peter was hier verantwoordelijk voor het volgende.

 • Geven van adviezen over gezond ondernemen.
 • Adviseren over gezondheidsbeleid en de omvang en aard van de inzet van arbodienstverleners.

Als directeur van het POG.
Hier was peter verantwoordelijk voor het volgende.

 • Adviseren over de verdeling van AWBZ-gelden voor voorzieningen voor mensen met een handicap.
 • Ontwikkelen van nieuwe zorgvormen gericht op zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.
 • Opzetten van vernieuwende sectoroverschrijdende projecten. Op die manier kwam er een integraal aanbod voor mensen met zorgbehoefte door de sectoren heen en los van traditionele financieringssystematieken (transmuraal).
 • Adviseren over Fokusprojecten.
 • Vernieuwen van aanbod aan bewoners en cliënten van woonvormen en activiteitencentra; van traditionele bezigheidsactiviteiten naar bezigheden/werkzaamheden die meer appelleren aan de mogelijkheden van de cliënten.