CV Peter Weekers

Arbeidsverleden

Juni 2013–heden: DGA WEEKERS MANAGEMENT EN ADVIES.

 • Verwerven en uitvoeren van opdrachten in vaste of tijdelijke dienst of het invullen van interimopdrachten.

November 2015-mei 2016: SALES-REPRESENTATIVE COÖPERATIE VGZ a.i.

 • Bezoeken en analyseren van zakelijke relaties van het MKB segment t.b.v. het behoud danwel vergroten van het commercieel belang van VGZ bij deze bedrijven. Het betrof naast deep-sell ook cross-sell op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Op basis van de bezoeken en het analyseren van beschikbare en nieuw gegenereerde data, het vaststellen van een bedieningsconcept om de klanttevredenheid te vergroten en de interne strategische personeelsplanning te verbeteren.

September 2014-augustus 2015: CONSULTANT a.i. INTERSTAP B.V. 

 • Het doorontwikkelen en ondersteunen van Marketing en Sales.
 • Verantwoordelijk voor en uitvoeren van PR-beleid
 • Het optreden als adviseur bij relaties van Interstap b.v.

September 2014-april 2015: STRATEGISCH ADVISEUR MOBILITEIT a.i. OPELLA 

 • Opella adviseren over het te voeren strategisch mobiliteitsbeleid en het implementeren van dit beleid binnen de organisatie.
 • uitvoeren project Arbeidsbelevingsonderzoek 62+

December 2012–juni 2013: MANAGER WERK & BEGELEIDING a.i. PHILADELPHIA ZORG.

Als manager ad interim heb ik me o.a. bezig gehouden met de volgende zaken.

 • Lid van het MT (verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, dienstenteam, optimaliseren uniforme standaarden en planning).
 • Als Lid van het MT verantwoordelijk voor de strategie en beleid gericht op de transformatie van diensten, werkwijzen en cultuur van de AWBZ naar de WMO.
 • Deelnemen aan lokale en landelijke netwerken, gericht op dienstenaanbod in het kader van de transitie AWBZ naar de WMO.
 • Acquisitie naar gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten om de dienstverlening van Philadelphia aan te bieden. Dit ook in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO.
 • Inrichten van de afdeling administratie; zowel qua toedeling van taken als het toewijzen van administratieve krachten aan gebiedsmanagers en de afstemming van de werkzaamheden van de administratie en het directiesecretariaat.
 • Implementeren van een nieuw planproces en het bemensen van de afdeling planning.
 • In verband met het ontbreken van een HR-consulent; direct leidinggeven aan de HR-consulenten.
 • Begeleiden van de verhuizing van Nunspeet naar Amersfoort.
 • Deelname aan het project Accezz met als doel het stroomlijnen van processen en kosteneffectief werken.
 • Het terugdringen van de kosten van vervoer. Als zodanig lid van een cluster overstijgende werkgroep.
 • Aansturing van 16 gebiedsmanagers.

2004-2012: ACCOUNT EXECUTIVE ZORG EN SOCIALE ZEKERHEID ACHMEA (GROOT)ZAKELIJKE MARKT.

 • Met een team van 10 personen verantwoordelijk voor de commerciële en inhoudelijke aspecten van de verkoop van verzekeringen en diensten op het gebied van Zorg en Sociale Zekerheid. Het betreft hier bedrijven en instellingen met tenminste 500 medewerkers.
 • Ontwikkelen van concepten en producten die inspelen op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen.
 • Meedenken en adviseren op hoog beleidsmatig en bestuurlijk niveau aan bedrijven over die zaken die te maken hebben met zorg, gezondheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en dus met de continuïteit van de bedrijven.
 • Met behulp van specifieke modules en maatwerk (met succes) oplossingen bieden voor vragen en problemen zoals geformuleerd door bedrijven. De eigen kennis van de markt en mogelijkheden van aanbieders levert de meerwaarde waardoor Achmea succesvol is.
 • Verantwoordelijk voor een portefeuillebeheer ter waarde van 150 mio en een jaarlijkse groei van 7,5 mio.

1997-2003: REGIODIRECTEUR ARGONAUT/ZVN-ADVIES NV.
Argonaut is een commerciële organisatie die ontstaan is uit een fusie tussen ZVN, GAK Sociale Zekerheid en het LAIC. Deze fusie heb ik mee vormgegeven.
Argonaut is naast een re-integratiebedrijf, een commerciële organisatie die medische en paramedische diensten levert aan overheden, semi-overheden maatschappelijke organisaties en aan het bedrijfsleven. De diensten voor de gemeenten waren vooral in het kader van de ABW en WVG (voorganger WMO).
Het volgende is specifiek te noemen.

 • Nauw betrokken bij diverse vormen van onafhankelijke indicatiestelling waaronder voor diverse WSW-bedrijven in de Regio. In dit kader heeft veel bestuurlijk overleg plaatsgevonden.
 • Ik was eindverantwoordelijke voor de aanbesteding van re-integratietrajecten van gemeenten en UWV. Tevens verantwoordelijk voor de voortgang van de re-integratie-trajecten. Dit zowel procesmatig als ook voor de resultaten van plaatsing. Specifieke aandacht was er voor trajecten van WAJONG-ers en jobcoaching. Samenwerking werd gezocht voor een gezamenlijke aanpak.
 • Eindverantwoordelijk voor vier regiokantoren, direct leidinggevend aan vier vestigingsmanagers en twee account managers en medeverantwoordelijk voor het relatiebeheer en de acquisitie.
 • In het centrale managementteam medeverantwoordelijk voor het strategisch beleid en de besturing van de organisatie.
 • Verantwoordelijk voor de groei van de regio van 30 naar 110 medewerkers.
 • Als gevolg van de vele organisatorische veranderingen in het bedrijf veel ervaring opgedaan met veranderingsprocessen zoals fusies, inrichten van productlijnen, ontkoppelen van bedrijfsonderdelen van het moederbedrijf, bedrijfsculturen samenvlechten en het implementeren van automatiserings- en kwaliteitssystemen.

1985-1997: DIRECTEUR PROVINCIAAL OVERLEG GEHANDICAPTENBELEID NOORD-BRABANT.
Van 1985 tot 1988 als stafmedewerker en van 1988 tot 1997 als directeur.
In laatstgenoemde functie waren mijn werkzaamheden als volgt te typeren.

 • Eindverantwoordelijk voor de ondersteuning van de plaatselijke en regionale gehandicaptenplatforms. In Brabant waren dit er ruim 70. Het betrof een dekkingsgraad van 95%. De laatste jaren lag er een zwaar accent op de WVG; de voorganger van de WMO.
 • Eindverantwoordelijk geweest voor deze organisatie en in praktische zin met alle facetten van het leiden van een professionele organisatie van dienstverleners te maken gekregen. Het betrof financiën, P&O, PR en voorlichting, automatisering, huisvesting enzovoort.
 • Nauw betrokken bij de zorg en dienstverlening. Als representant van de belangenorganisaties deel uitgemaakt van het bestuur van de Provinciale Raad Volksgezondheid (later PRVMD). Zowel inhoudelijk alsook procedureel verantwoordelijk voor de provinciale planning van AWBZ voorzieningen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. Dit in opdracht van de Provincie en VWS.
 • Voorzitter van het Provinciaal Overleg Woonvormen en Provinciaal Overleg Activiteitencentra; een samenwerkingsverband waarin alle directeuren van de betreffende stichtingen/instellingen vertegenwoordigd waren.
 • Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en advisering aan overheden, semi-overheden, non-profit organisaties en commerciële organisaties aangaande beleid voor mensen met een lichamelijke handicap. Dit zowel op bestuurlijk als operationeel niveau.
 • Opereren, netwerken en acquireren in politieke, maatschappelijke en commerciële gremia.
 • Intensief bestuurlijk overleg met de provinciale en gemeentelijke overheden over (continuering van) subsidiegelden. Onderhandelen en lange termijnstrategie waren van belang.
 • Transformeren en uitbouwen van een geheel gesubsidieerde semi-overheidsorganisatie naar een “not for the profit/profit” organisatie.

Nevenactiviteiten.

 • Veel (bestuurlijke) ervaring opgedaan binnen de turnsport. Ik heb alle mogelijke functies daarin vervuld. Van verenigingsleider tot bondstrainer, van redacteur clubblad tot redacteur Bondsblad, van organisator trainingsstages tot wedstrijdleider en jurylid internationale evenementen.
 • Meerdere jaren ben ik rayonvoorzitter KNGU Midden- en West-Brabant geweest en had ik q.q. zitting in de Bondsraad en was ik afgevaardigde naar bondsvergaderingen.
 • Op dit moment ben ik, als voormalig voorzitter van de plaatselijke basketbalvereniging, afgevaardigde vanuit het Rayon van de NBB naar de landelijke Bondsvergaderingen van de NBB.
 • Penningmeester van Stichting Indicare. (Indicatiestelling speciaal onderwijs).
 • Penningmeester van de Stichting Arbeidsprojecten Gehandicapte Werknemers (AGW).

Opleiding.

 • Mulo met middenstandsdiploma (Handelsrekenen, Boekhouden, Handelsleer, Handelskennis en Rechts- en Wetskennis).
 • Havo (met Handel en Economie).
 • HBO Opbouwwerk. (Sociale Academie). Allemaal afgerond met diploma.
 • Diverse specifieke opleidingen en trainingen op het gebied van management waaronder financieel beheer voor non-profit organisaties.
 • Trainingen op het gebied van marketing en sales.